Nusiskundimų pateikimas

Kaip ir kokia forma galiu pateikti savo kreipimąsi?

Jeigu estate mokėjimo paslaugų vartotojas ir jūsų netenkina mūsų teikiamos paslaugos, turite nusiskundimų, klausimų ar norėtumėte pasikalbėti apie iškilusią nemalonią situaciją, visada pirmiausiai kreipkitės tiesiogiai į mus. Gavę jūsų pranešimą, mes jį išnagrinėsime ir informuosime jus apie tolimesnius žingsnius.

Rūpimais klausimais su mumis galite susisiekti šiais būdais:

užpildant svetainėje esančią kontaktinę formą;

atsiunčiant pranešimą elektroniniu paštu [email protected];

skambinant telefonu +370 611 55554;

rašant žinutę svetainėje per LiveChat.

Jeigu vis dėlto manote, kad mes pažeidėme jūsų teises arba teisėtus interesus, visada turite teisę per 3 mėnesius nuo galimo jūsų teiių pažeidimo pateikti skundą mums. Mokėjimo paslaugų vartotojai, kurie nori pasinaudoti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūra, skundą turi pateikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo apie savo teisių pažeidimą.

Skundą dėl mūsų teikiamų paslaugų ir (arba) su mumis sudarytų sutarčių norintis pateikti asmuo (t. y. pareiškėjas), kuris mano, kad yra pažeistos asmens teisės arba teisėti interesai, susiję su mūsų teikiamomis paslaugomis ir (arba) sudarytomis sutartimis, tai gali padaryti šiais būdais:

užpildant svetainėje esančią kontaktinę formą;

atsiunčiant pranešimą elektroniniu paštu [email protected];

išsiunčiant pranešimą paštu adresu M. K. Paco g. 4, LT-10309, Vilnius;

Jei pasirinksite teikti laisvos formos skundą, prašome nurodyti šiuos duomenis:

vardą, pavardę;

gyvenamosios vietos ar buveinės adresą;

skundo pateikimo datą;

skundo esmę, t. y. dėl kokių priežasčių kreipiatės į mus;

savo reikalavimus;

kitus turimus dokumentus ar duomenis, susijusius su skundu;

kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą (per OPAY savitarną, el. paštu arba paštu).

Siekdami surinkti visą reikalingą informaciją, kuri leistų sklandžiai išnagrinėti skundą, mes turime teisę jūsų paprašyti pateikti papildomą ar trūkstamą informaciją. Skundas laikomas gautu nuo tos dienos, kai mums yra pateikta visa trūkstama skundo nagrinėjimui informacija. Jeigu mes skundą gavome darbo dieną po 16 valandos, laikoma, kad mes skundą gavome artimiausią darbo dieną.

Skundą taip pat gali pateikti jūsų įgaliotas atstovas. Tokiu atveju, įgaliotasis atstovas turi turėti dokumentus, patvirtinančius jo įgaliojimą (pvz., patvirtintą įgaliojimą). Prie skundo turi būti pridėtas dokumentas, įgaliojantis kitą asmenį veikti jūsų vardu.

Siunčiant paštu, jūsų skundas turi būti surašytas aiškiai ir įskaitomai, pasirašytas jūsų paties arba jūsų įgalioto atstovo. Skundas turėtų būti pateiktas lietuvių arba anglų kalba. Gautus skundus nagrinėjame neatlygintinai, vadovaudamiesi LR teisės aktais bei vidinėmis procedūromis, užtikrindami gautų skundų informacijos konfidencialumą. Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkome kaip tai numatyta mūsų Privatumo politikoje.

Kaip sužinoti, ar mano skundas buvo priimtas?

Pateikę skundą, greitu laiku gausite patvirtinimo pranešimą (el. paštu arba paštu) arba prašymą pateikti daugiau informacijos.

Per kiek laiko paprastai pateikiate atsakymą į skundą?

Gavus skundą, mes jį išnagrinėjame per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos su tam tikromis išimtimis dėl kurių negalime galutinio atsakymo pateikti per minėtą laikotarpį. Tais atvejais, kai yra tam tikrų objektyvių priežasčių dėl kurių mes negalime pateikti oficialaus atsakymo į skundą per 15 darbo dienų, jus informuosime raštu su paaiškinimu ir nurodytu galutiniu terminu, kuris negali būti ilgesnis nei 35 darbo dienos nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu skundą teikia klientas (ne vartotojas) dėl mūsų teikiamų paslaugų ir (arba) su mumis sudarytų sutarčių, mes skundą išnagrinėjame ir apie sprendimą jus informuojame per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai skundo nagrinėjimui reikalingi papildomi dokumentai ar terminas pratęsiamas dėl su mūsų paslaugų teikimu susijusių privalomų teisės aktų įgyvendinimu (pvz.: tarptautinių mokėjimo kortelių organizacijų taisyklės nustato kitokį terminą).

Ką turėčiau daryti, jei galutinis atsakymas manęs netenkina?

Jeigu jūs esate vartotojas ir galutinis atsakymas jūsų netenkina, visada galite dar kartą kreiptis į mus.

Taip pat turite teisę per vienerius metus nuo skundo pateikimo mums dienos kreiptis į Lietuvos banką, kuris ne teismo tvarka nagrinėja vartojimo ginčus dėl finansinių paslaugų. Lietuvos bankas skundus nagrinėja neatlygintinai, daugiau informacijos galite rasti čia. Lietuvos banko adresas: Žalgirio g. 90, 09303 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.lb.lt.

Vartojimo ginčų, kylančių ne dėl Lietuvos banko nagrinėjamų ginčų, neteisminių sprendimų subjektas yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402, Vilnius, interneto svetainė: www.vvtat.lt.

Ginčų, kilusių dėl asmens duomenų ar privatumo apsaugos, neteisminių sprendimų procedūros subjektas yra Valstybinė duomenų apsaugos tarnyba, adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, interneto svetainė: www.ada.lt.

Visais atvejais savo pažeistas teises taip pat galite ginti teisme teisės aktų nustatyta tvarka.

Ginčai tarp OPAY ir Kliento sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Vilniaus mieste įstatymų nustatyta tvarka.