Paslaugų sutarties bendroji dalis

Šios redakcijos įsigaliojimo datos:
Naujiems klientams (t. y. sudariusiems Sutartį 2020-07-30 ir vėliau) - nuo 2020-07-30
Esamiems klientams (t. y. sudariusiems Sutartį iki 2020-07-30) - nuo 2020-09-29

1. SĄVOKOS

Visos toliau nurodytos sąvokos Sutartyje vartojamos šia reikšme:

1. 1. Bendroji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos bendros Sutarties sąlygos, taikomos OPAY ir visiems OPAY Klientams.

1. 2. Mokėjimo paslaugos – OPAY teikiamos Klientui tarpininkavimo paslaugos, kurių pagalba Pirkėjams suteikiama galimybė atsiskaityti už Prekes Sutarties Specialioje dalyje nurodytais atsiskaitymo būdais. Galimi atsiskaitymo už Prekes būdai, t. y. mokėjimas:

1. 2. 1. Banklink – automatiškai paruoštas Pirkėjo mokėjimo nurodymas pervesti pinigus už Prekes iš Pirkėjo sąskaitos pagal OPAY pateiktus bankams duomenis.

1. 2 .2. Pervedimas – Pirkėjo mokėjimo nurodymas pervesti pinigus už Prekes iš Pirkėjo sąskaitos pagal Pirkėjo pateiktus bankams duomenis arba Pirkėjas įneša grynuosius pinigus už Prekes bankų skyriuose ir bankas atlieka lėšų pervedimą pagal Pirkėjo pateiktus bankams duomenis.

1. 2. 3. Pirkimas išsimokėtinai – Pirkėjas skolinasi iš OPAY nurodytos trečiosios šalies lėšas Prekėms apmokėti pagal OPAY ir Pirkėjo pateiktus trečiajai šaliai duomenis, o trečioji šalis atlieka Pirkėjo nurodymu lėšų pervedimą OPAY už Prekes.

1. 2. 4. Grynieji pinigai – Pirkėjas įneša grynuosius pinigus už Prekes OPAY nurodytos trečiosios šalies padaliniuose ir trečioji šalis atlieka lėšų pervedimą pagal Pirkėjo pateiktus jai duomenis.

1. 2. 5. Mokėjimas mobiliąja pinigine – Pirkėjo mokėjimo nurodymas, pervesti pinigus už Prekes iš Pirkėjo sąskaitos pagal OPAY pateiktus duomenis, atliekamas MoQ atsiskaitymų sistemoje.

1. 2. 6. Mokėjimas kortele – Pirkėjo mokėjimo nurodymas pervesti pinigus už Prekes iš sąskaitos pagal Pirkėjo pateiktus, institucijai išleidusiai Mokėjimo kortelę, Pirkėjo ir Mokėjimo kortelės duomenis.

1. 2. 7. Mokėjimas inicijavimo paslauga – Pirkėjo prašymu OPAY ar OPAY trečiosios šalies inicijuojamas mokėjimo nurodymas pervesti pinigus už Prekes iš Pirkėjo sąskaitos pagal OPAY pateiktus duomenis.

1. 3. Mokėjimo kortelė – elektroninė mokėjimo priemonė, išduota Pirkėjui, turinti VISA, MasterCard ar V PAY prekės ženklą.

1. 4. Nuoroda – interneto tinklapyje patalpintas Šalies ir/ar Partnerio tekstas/grafinis paveikslėlis, kurio pagalba Pirkėjo nurodymu Šalis ir/ar Partneris nukreipia Pirkėją į kitos Šalies ir/ar Partnerio reikiamą interneto tinklapį.

1. 5. Operacija – tai mokėjimo operacija ir visa su ja susijusi informacija, kai Pirkėjas už Prekes atsiskaito, naudodamasis Mokėjimo paslaugomis.

1. 6. Parduotuvė – Kliento interneto tinklalapiai, kuriuose Klientas parduoda Prekes.

1. 7. Partneris – trečioji šalis, su kuria OPAY bendradarbiauja, teikdama Mokėjimo paslaugas.

1. 8. Pasirašymo slaptažodis – simbolių kombinacija, leidžianti simetriniu būdu vienai Šaliai sudaryti Skaitmeninį parašą, o kitai Šaliai jį patikrinti, ir užtikrinanti, kad Skaitmeniniu parašu apsaugoti duomenys nebuvo pakeisti ir duomenis atsiuntė kita Šalis.

1. 9. Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, pageidaujantis už Prekes atsiskaityti naudojantis Mokėjimo paslaugomis.

1. 10. Prekė – Parduotuvėje parduodami daiktai ir/ar paslaugos.

1. 11. Privatus raktas – unikali skaičių kombinacija, kurios pagalba atitinkama Šalis asimetriniu būdu sudaro Skaitmeninį parašą.

1. 12. Sąskaita – Kliento Specialioje dalyje nurodyta banko sąskaita, į kurią OPAY atlieka įvairius pavedimus pagal Sutartį.

1. 13. Skaitmeninis parašas – duomenų rinkinys, naudojamas Kliento arba OPAY identifikavimui, kuris suformuojamas iš Šalies perduodamų duomenų ir Šalies Privataus rakto, atitinkančio Viešąjį raktą nurodytą Sutarties priede Nr. 1 pateiktame sertifikate arba kuris suformuojamas iš Šalies perduodamų duomenų ir Pasirašymo slaptažodžio, nurodyto Sutarties priede Nr. 1.

1. 14. Specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nurodytos specialios Sutarties sąlygos, taikomos OPAY ir Klientui.

1. 15. Sutartis – ši Mokėjimo paslaugų sutartis, kurią sudaro Bendroji dalis, Specialioji dalis, Techninė specifikacija ir visi galiojantys jų priedai ir papildymai bei papildomi susitarimai kartu su visais pakeitimais, papildymais ir priedais.

1. 16. Šalys – OPAY ir Klientas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.

1. 17. Tarptautinės kortelių organizacijos – Visa Europe Limited ir MasterCard Worldwide.

1. 18. Techninė specifikacija – Sutarties dalis, kurioje nustatyti techniniai reikalavimai ir/ar sąlygos taikomi OPAY ir visiems OPAY klientams.

1. 19. Užstatas – Kliento sumokėta OPAY Sutarties Specialioje dalyje nurodytomis sąlygomis pinigų suma, siekiant užtikrinti Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamą vykdymą ir jų laikymąsi.

1. 20. Viešasis raktas – skaičių kombinacija, leidžianti asimetriniu būdu Šaliai patikrinti kitos Šalies Skaitmeninį parašą, ir užtikrinanti, kad Skaitmeniniu parašu apsaugoti duomenys nebuvo pakeisti ir duomenis atsiuntė kita Šalis.

2. SUTARTIES DALYKAS

2. 1. Sutartis reglamentuoja OPAY ir Kliento santykius, atsirandančius OPAY teikiant, o Klientui naudojantis Mokėjimo paslaugomis, Šalims siunčiant duomenis, susijusius su Operacijomis, taip pat kitus su tuo susijusius santykius.

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3. 1. Šalys įsipareigoja:

3. 1. 1. elektroniniu paštu informuoti viena kitą apie jos ar pasitelktų trečiųjų asmenų ar Partnerių informacinėse sistemose atliekamus nuo 8 iki 23 valandos žinomus planinius darbus, kurie gali įtakoti Operacijų priėmimą/perdavimą, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki jų pradžios, o apie žinomus neplaninius profilaktinius darbus ar gedimus, – nedelsiant;

3. 1. 2. ne vėliau kaip prieš 10 dienų raštu informuoti kitą Šalį atitinkamai apie visus Partnerio tinklapio / specialaus OPAY interneto tinklapio / Parduotuvės adreso internete pasikeitimus. Kita Šalis, gavusi atitinkamą informaciją, įsipareigoja užtikrinti, kad jos naudojamose informacinėse sistemoje laiku būtų atitinkamai atlikti visi reikiami pakeitimai;

3. 1. 3. siųsti / gauti informaciją apie Operacijas, jų įvykdymo būklę, laikantis Sutarties sąlygų;

3. 1. 4. tinkamai saugoti ir apdoroti asmens duomenis / Operacijų duomenis savo informacinėse sistemose ir juos teisingus bei tinkamai perduoti kitai Šaliai.

3. 2. OPAY įsipareigoja:

3. 2. 1. konsultuoti Klientą Mokėjimų paslaugų naudojimosi klausimais darbo laiku;

3. 2. 2. priimti Operacijų duomenis ir/ar juos perduoti Partneriui ir/ar Pirkėjo prašymu inicijuoti mokėjimo nurodymą pervesti pinigus, jei Klientas nepažeidžia Sutartyje numatytų sąlygų ir atitinka Sutartyje numatytus reikalavimus;

3. 2. 3. kiek tai priklauso nuo OPAY dėti pastangas, kad 24 val. per parą 7 dienas per savaitę būtų užtikrintas OPAY informacinėje sistemoje Operacijų duomenų priėmimas iš Kliento, jų perdavimas Partneriams bei iš Partnerių gautos Operacijų įvykdymo būklės perdavimas Klientui;

3. 2. 4. gavęs atitinkamas lėšas už Operacijas iš Pirkėjo ar Partnerio, kitą darbo dieną ar Klientui pateikus atskirą prašymą savitarnos svetainės pagalba, jas pervesti į Specialioje dalyje nurodytą Sąskaitą;

3. 2. 5. pateikti OPAY savitarnos svetainėje ataskaitą apie Operacijas, kuri prilygsta PVM sąskaitai–faktūrai. Jeigu Klientas pageidauja gauti raštiškai OPAY pasirašytą ir spaudu patvirtintą ataskaitą, jis turi informuoti apie tai OPAY ir sumokėti Sutartyje numatytą mokestį;

3. 2. 6. priimti Operacijų duomenis ir/ar juos perduoti Partneriui tik iš Sutartyje nurodytų Parduotuvių ir tik Sutartyje numatytoms Mokėjimo paslaugoms teikti.

3. 3. OPAY turi teisę:

3. 3. 1. patalpinti OPAY priklausančiuose interneto tinklapiuose Nuorodą, kuri leistų Pirkėjams ar kitiems asmenims patekti į Parduotuvę bei naudoti Kliento, jo prekės ženklo logotipą, pavadinimą, teikdamas Sutartyje nurodytas paslaugas. Klientas sutinka ir patvirtina, kad Partneriai turi analogišką šiame punkte numatytą teisę be atskiro Kliento sutikimo;

3. 3. 2. bet kada pareikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir/ar dokumentų lietuvių kalba apie Prekes, Operacijas, Klientą ar su Klientu susijusius asmenis. Visi dokumentai ir informacija parengiami bei pateikiami Kliento sąskaita. Jei Klientas per OPAY nustatytą terminą nepateikia papildomos informacijos ir/ar dokumentų, OPAY turi teisę sustabdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą;

3. 3. 3. Klientui pažeidus Sutarties sąlygas / OPAY gavus informacijos apie galimai neteisėtas Operacijas / remiantis Tarptautinių kortelių organizacijų ar Partnerių reikalavimais / esant Pirkėjo mokėjimo įstaigos reikalavimui (tik Mokėjimo mobiliąja pinigine ir Mokėjimo kortele atvejais) / kitais įstatymų numatytais atvejais laikinai kol bus išsiaiškintos visos pažeidimą ir/ar įtarimą sukėlusios aplinkybės, proporcingai galimam pažeidimui vienašališkai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą. Šiuo ir kitais Sutartyje nurodytais atvejais, nurodytu laikotarpiu Klientas neatleidžiamas nuo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo. Tuo atveju, kai išsiaiškinus visas įtarimą sukėlusias aplinkybes, paaiškėja, kad Operacijos yra neteisėtos / neatitinka Tarptautinių kortelių organizacijų reikalavimų / įvykdytos Klientui pažeidus Sutarties sąlygas, OPAY turi teisę nepervesti Klientui lėšų už šias Operacijas, o, jei lėšos jau pervestos, išskaičiuoti jas prieš pervesdamas Klientui Operacijų lėšas į Sąskaitą;

3. 3. 4. be Kliento sutikimo perleisti pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus tretiesiems asmenims;

3. 3. 5. padidinti arba sumažinti Sutarties Specialiosios dalies 6.1-6.7 punkte numatytus mokesčius, atsižvelgdama į pasikeitusias Mokėjimo paslaugų naudojimo apimtis, jų pobūdį: Operacijų sumas, skaičių, vidutinę Operacijos sumą, anuliuotų Operacijų skaičių ir kitas aplinkybes. OPAY gali atlikti pirmiau minėtus pakeitimus ne daugiau kaip 1 kartą per 6 mėnesius apie tai pranešdamas Klientui ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki jų įsigaliojimo dienos;

3. 3. 6. teikti visą turimą informaciją ir/ar dokumentus apie Klientą (įskaitant, bet neapsiribojant Kliento veiklą, duomenis apie Operacijas) Tarptautinėms kortelių organizacijoms ir/ar atitinkamam Partneriui;

3. 3. 7. pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis, atlikti Kliento vykdomos veiklos patikrinimą Sutartyje nurodytoje vietoje;

3. 3. 8. nepriimti atitinkamo Specialioje dalyje nurodyto atsiskaitymo būdo Operacijų duomenų ir/ar jų neperduoti Partneriui, jei, prieš pradedant Klientui teikti Mokėjimo paslaugą, reikalingas Partnerio patvirtinimas. Šiame punkte numatytu atveju, OPAY informuos Klientą elektroniniu paštu apie atitinkamos Mokėjimo paslaugos teikimo pradžią arba atsisakymą ją teikti.

3. 3. 9. vienašališkai, informavęs Klientą prieš 14 dienų, vietoje Mokėjimo paslaugos Banklink (t. y. jei Specialioje dalyje numatyta Mokėjimo paslauga Banklink, o Mokėjimo iniciajimo paslauga nenumatyta) teikti Mokėjimo inicijavimo paslaugą, taikant Specialioje dalyje numatytus mokesčius Banklink atsiskaitymo būdui. Klientas turi teisę nesutikti su tokiu pakeitimu, ne vėliau kaip iki pakeitimo įsigaliojimo dienos pateikdamas rašytinį nesutikimą. Klientui nepateikus nesutikimo dėl pakeitimo ir toliau perduodant Operacijų duomenis OPAY ir/ar suteikiant galimybę Pirkėjams už Prekes atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis, laikoma, kad Šalys sutarė dėl pakeitimo, ir Klientas vėliau neturi teisės pareikšti OPAY savo nesutikimo ir pretenzijų dėl tokio pakeitimo;

3. 3. 10. esant Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimo sutrikimams, neinformavęs Kliento, laikinai, kol bus šalinami gedimai, neteikti Mokėjimo inicijavimo paslaugos, o vietoje šios paslaugos pradėti teikti Klientui Banklink mokėjimo paslaugą.

3. 4. Klientas įsipareigoja:

3. 4. 1. neteikti OPAY, Partneriams ir Pirkėjams melagingos, klaidinančios ar neteisingos informacijos bei, parduodamas Prekes, veikti sąžiningai, kad tai atitiktų OPAY, Kliento ir Pirkėjų interesus. Nepardavinėti Prekių, kurios neatitinka prekių ar suteiktų paslaugų vertės;

3. 4. 2. sudaryti galimybę Pirkėjams atlikti Operaciją Parduotuvėje ir prašyti iš Pirkėjo tik tos informacijos, kuri reikalinga atsiskaityti naudojantis Mokėjimo paslaugomis ir Prekėms pristatyti ar paslaugoms teikti;

3. 4. 3. parduoti Prekes Pirkėjams ne blogesnėmis sąlygomis kaip ir pirkėjams ar klientams, atsiskaitantiems už Prekes kita mokėjimo forma negu Mokėjimo paslaugomis (įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimu, kad Parduotuvėje perkamos Prekės tiesiogiai ar netiesiogiai nepabrangtų dėl to, kad atsiskaitoma už Prekes Mokėjimo paslaugomis ar reikalavimu nenustatyti kitokių papildomų apribojimų Pirkėjams atsiskaitantiems Mokėjimo paslaugomis), išskyrus atvejus numatytus teisės aktuose. Klientas pageidaudamas naudotis teisės aktuose numatytais atvejais privalo ne mažiau kaip prieš 30 dienų raštu apie tai informuoti OPAY. Jei teisės aktai numato galimybę imti Klientui papildomus mokesčius už atsiskaitymus Mokėjimo paslaugomis, tai papildomas mokestis turi būti įtrauktas į Prekių kainą ir negali būti imamas atskirai;

3. 4. 4. neatlikti veiksmų, kuriais būtų diskriminuojamos Mokėjimo paslaugos kitų atsiskaitymo už Prekes būdų atžvilgiu (pvz.: atsižvelgiant į Parduotuvėje įsigyjamų Prekių kainą Pirkėjas būtų automatiškai verčiamas, nukreipiamas atsiskaityti už Prekes kitu nei Mokėjimų paslaugomis būdu). Šis punktas neapriboja galimybės taikyti nuolaidą pagal Mokėjimų įstatymo 11 str. 4 p. už konkretaus mokėjimo būdo pasirinkimą;

3. 4. 5. perduoti OPAY Operacijų duomenis tik Sutarties Specialioje dalyje numatytoms Mokėjimo paslaugoms gauti ir suteikti galimybę Pirkėjams atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis tik už Prekes Sutartyje nurodytose Parduotuvėse. Klientas įsipareigoja neleisti tretiesiems asmenims Parduotuvėje pardavinėti Prekes, už kurias būtų galima atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis, ar kitu būdu suteikti teisę tokiems tretiesiems asmenims naudotis Mokėjimo paslaugomis. Bet kokiu atveju Klientas atsako už šiuos trečiuosius asmenis ir įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, turėtus OPAY ir Partnerio dėl šių trečiųjų asmenų veikos;

3. 4. 6. užtikrinti, kad tik Kliento tinkamus įgaliojimus turintys asmenys galėtų naudotis programine įranga ir perduoti Operacijų duomenis OPAY;

3. 4. 7. nedelsiant informuoti OPAY telefonu ir patvirtinti tai elektroniniu paštu, jeigu Klientas įtaria ar žino, kad bandoma atlikti ar jau atliktos neteisėtos Operacijos;

3. 4. 8. nedalyti Operacijos į kelias dalis, neišmokėti gautų lėšų už Operacijas Kliento klientams ir neperduoti Operacijų duomenų, jei atitinkamų Prekių užsakymas nebuvo gautas ar mokėjimas buvo atliktas kitokia forma;

3. 4. 9. iškart, įvykus Operacijai, pateikti Pirkėjui užsakymo ir Prekės pardavimo patvirtinimą ir Operacijas vykdyti valiuta, kuria nurodyta Prekių kaina Parduotuvėje ir kuri yra suderinta su OPAY;

3. 4. 10. OPAY pareikalavus, užtikrinti, kad Parduotuvėje būtų paskelbti OPAY ir/ar Partnerių logotipas ir/ar bendrus reikalavimus atitinkantis Gif (grafinis paveikslėlis interneto tinklapyje), kuris turi būti kaip galima geriau matomoje vietoje ir kuris tuo pat metu atlieka Nuorodos funkcijas bei nukreipia Pirkėją į OPAY ir/ar Partnerio nurodytą interneto tinklapį, kuriame Pirkėjas gali rasti informaciją apie Mokėjimo paslaugas. OPAY ir/ar Partneris turi teisę keisti logotipui, Nuorodai ar Gif nustatytus reikalavimus, apie tai informuodamas Klientą elektroniniu paštu ne vėliau kaip: prieš 2 dienas iki pakeitimų įsigaliojimo, jeigu keičiami Pirkimo išsimokėtinai Partnerio logotipo, Nuorodos ar Gif reikalavimai, o kitais atvejais − ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Kliento naudojamose informacinėse sistemoje laiku būtų atitinkamai atlikti visi reikiami pakeitimai;

3. 4. 11. informuoti Pirkėjus apie galimybę atsiskaityti už Prekes Mokėjimo paslaugomis, prieš tai iš anksto raštu suderinęs su OPAY informavimo priemones, turinį;

3. 4. 12. iš anksto raštu suderinti su OPAY reklamos priemones, turinį ir visą kitą informaciją, kurioje bus pateikiama informacija apie OPAY, Mokėjimo paslaugas, Partnerius;

3. 4. 13. nenaudoti OPAY, Partnerių, Partnerių sistemų ar kitų mokėjimų sistemų logotipų, pavadinimų, prekės ženklų be OPAY, Partnerių ar sistemų savininkų raštiško sutikimo, išskyrus atvejus, kai OPAY, Partneriai ar sistemų savininkai tokio sutikimo nereikalauja;

3. 4. 14. neįgyvendinti ir nenaudoti jokių atsiskaitymų už Prekes modelių, kurie galėtų pažeisti Partnerio informacinių sistemų saugumą, Pirkėjo lėšų saugumą ar sukeltų grėsmę Pirkėjo duomenų paviešinimui ar sužinojimui ir nereikalauti, nekaupti, nesudaryti galimybių Pirkėjui atskleisti, o Klientui ar tretiesiems asmenims sužinoti Pirkėjų mokėjimo priemonių identifikavimo duomenų (įskaitant, bet neapsiribojant Mokėjimo kortelių duomenis). Bet kokiu atveju Klientas įsipareigoja atlyginti visus nuostolius, turėtus OPAY ir Partnerio dėl šiame punkte numatytų Kliento įsipareigojimų nevykdymo;

3. 4. 15. patikrinti ataskaitoje, pateiktoje OPAY savitarnos svetainėje, esančios informacijos teisingumą ir tikslumą, o nustatęs neatitikimus, netikslumus ar radęs kitų klaidų, apie tai nedelsiant informuoti OPAY. Ataskaita ir joje nurodytos Operacijos laikomos Kliento patvirtintos, jeigu Klientas per 20 dienų nuo Operacijos atlikimo Parduotuvėje dienos nepareiškė OPAY pastabų;

3. 4. 16. nevykdyti šių veiklų:

3. 4. 16. 1. platinti kompiuterinius virusus ir imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti OPAY ir/ar Partnerių sistemų darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą sistemoms, įrangai ar informacijai;

3. 4. 16. 2. imtis bet kokių kitų tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Mokėjimo paslaugų teikimą ar sutrikdytų OPAY, Partnerių sistemų veikimą;

3. 4. 16. 3. organizuoti nelegalius azartinius lošimus, prostitucijos paslaugas, prekiauti tabako gaminiais, alkoholiu, receptiniais vaistais, narkotinėmis medžiagomis bei su narkotikais susijusia atributika, steroidais, ginklais, pornografine produkcija, nelicencijuota loterija, nelegalia programine įranga, kitais teisės aktų draudžiamais daiktais ar produkcija;

3. 4. 16. 4. teikti teisės aktų uždraustas paslaugas.

3. 4. 17. Parduotuvėje, Pirkėjui pasirinkus Prekę, prie Pirkimo išsimokėtinai mokėjimo pasiūlymo Pirkėjui (mėnesinės įmokos dydžio ar kitų su Pirkėjo ir Partnerio sutartimi susijusių mokesčių) pateikti OPAY ir/ar Partnerio pateiktą tekstą, atitinkantį LR Vartojimo kredito įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus reklamai, mėnesinį įmokos dydį, įmokos dydžio apskaičiavimo paaiškinimą, Partnerio pavadinimą, logotipą ir kitą OPAY ir/ar Partnerio reikalaujamą informaciją;

3. 4. 18. įvykus Operacijai, neperduoti Prekių Pirkėjui, kai buvo gautas pranešimas iš OPAY ir/ar Partnerio apie neleistiną/negaliojančią Operaciją ir OPAY nurodymu per 5 dienas grąžinti atitinkamą sumą OPAY arba Pirkėjui;

3. 4. 19. saugoti visus Mokėjimo kortele ir su juo susijusius dokumentus ir duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant Operacijos duomenis, Pirkėjo pavadinimą ir adresą, pirkimo datą, nupirktų Prekių aprašymą ir jų vertę. Duomenys saugomi mažiausiai 24 mėnesius nuo atitinkamos Operacijos atlikimo dienos. OPAY ir/ar Partneriui pateikus prašymą, Klientas įsipareigoja atitinkamos Operacijos duomenis, dokumentus perduoti OPAY ir/ar Partneriui per 5 dienas;

3. 4. 20. laikytis visų papildomų taisyklių ir reikalavimų susijusių su atsiskaitymais Mokėjimo kortele, jei Klientui buvo pranešta apie tokias taisykles ir reikalavimus raštu arba elektroniniu būdu;

3. 4. 21. užtikrinti, kad Parduotuvėje būtų pateikta ir Pirkėjui lengvai prieinama aktuali, išsami, tiksli ir gerai įskaitoma informacija apie Klientą, siūlomas Prekes, pagrindinės išankstinės prekybos sąlygos, įskaitant, bet neapsiribojant šia informacija:

3. 4. 21. 1. Kliento pavadinimas, buveinės adresas, Kliento registravimo numeris;

3. 4. 21. 2. galimos komunikacijos parinktys (elektroninio pašto ir pašto adresai, telefono numeriai ir t.t.);

3. 4 .21. 3. išsamus Prekių aprašymas, mokėjimo už Prekes sąlygos (nurodant Mokėjimo paslaugas, Mokėjimo kortelių rūšis), mokėjimo terminai ir valiuta;

3. 4. 21. 4. išsamios Prekių pristatymo sąlygos, pristatymo terminai ir mokesčiai;

3. 4. 21. 5. galutinė Prekių kaina, įskaitant pristatymo, pakavimo ir kitas išlaidas bei mokesčius;

3. 4. 21. 6. išsamios Prekių užsakymo panaikinimo/anuliavimo, Prekių grąžinimo sąlygos;

3. 4. 21. 7. naudojamas duomenų perdavimo saugumo protokolas ir klientų, Operacijų duomenų apsaugos sąlygos.

3. 4. 22. Mokėjimo kortele atveju:

3. 4. 22. 1. iškart, gavęs Pirkėjo užsakymą ir įvykus Operacijai, Parduotuvėje sukurti ir atvaizduoti užsakymo ir mokėjimo patvirtinimą, elektroniniu būdu prieinamą Pirkėjui, įskaitant galimybę jį gauti elektroniniu paštu ir atsispausdinti. Patvirtinime turi būti ši informacija: Operacijos data, Prekių aprašymas, Operacijos vertė ir valiuta, OPAY Operacijos numeris, pranešimas apie sėkmingą Operaciją, esminės Prekių pristatymo, grąžinimo sąlygos, Pirkėjo pavadinimas ir adresas, Kliento pavadinimas ir Parduotuvės interneto adresas bei rekomendacija Pirkėjui išsaugoti patvirtinimą. Jei patvirtinime nurodytas Parduotuvės adresas skiriasi nuo nurodytojo pateikiant užsakymą, Klientas patvirtinime pateikia Parduotuvės, kurioje buvo pateiktas užsakymas, interneto adresą;

3. 4. 22. 2. užtikrinti, kad Kliento ir Pirkėjo sandorio įvykdymo terminas neviršytų 10 dienų nuo užsakymo gavimo dienos. Klientas turi teisę nustatyti ilgesnį, bet ne daugiau kaip 30 dienų, įvykdymo terminą tik iš anksto apie tai pranešus Pirkėjui;

3. 4. 22. 3. nereklamuoti ar nepropaguoti savo ar trečiųjų šalių pornografinės medžiagos Parduotuvėje, įskaitant atitinkamo pobūdžio reklamjuosčių talpinimą Parduotuvėje. Šiame Sutarties punkte nustatyto draudimo pažeidimas laikomas šiurkščiu Sutarties pažeidimu.

3. 5. Klientas turi teisę:

3. 5. 1. sudaryti galimybę atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis už naujos veiklos Prekes (įskaitant, bet neapsiribojant pageidavimu prekiauti Parduotuvėje kitomis nei Sutartyje numatyta prekėmis ar paslaugomis) ar naujoje Parduotuvėje tik Šalims sudarius atitinkamą Sutarties pakeitimą;

3. 5. 2. perleisti pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus tretiesiems asmenims tik turėdamas išankstinį OPAY rašytinį sutikimą.

3. 6. Klientas patvirtina, kad:

3. 6. 1. prieš pasirašant Sutartį, jis detaliai susipažino su Sutartimi, esant neaiškumams ir/ar klausimams kreipėsi į OPAY, o OPAY jam atsakė į visus jo kreipimusis ir visos Sutarties sąlygos yra Klientui aiškios ir priimtinos;

3. 6. 2. OPAY pateiktuose dokumentuose, susirašinėjimuose nurodyti duomenys yra teisingi, be nutylėjimų ir atspindi tikrąją padėtį.

3. 6. 3. imsis visų būtinų veiksmų, siekdamas maksimaliai sumažinti galimą nesąžiningą veiklą Parduotuvėje ir užkirsti kelią galimybei legalizuoti nusikalstamos veiklos pajamas, atliekant mokėjimus Klientui. Klientas yra atsakingas už savo darbuotojų veiksmus, vykdant prekybą Parduotuvėje ir vykdant Sutarties nuostatas.

4. SAVITARNOS SVETAINĖ

4. 1. OPAY Kliento atstovui (-ams) suteikia Sutarties Specialioje dalyje nurodytą Kliento atstovo atpažinimo numerį ir slaptažodį, kuriuos nurodžius OPAY identifikuos Kliento atstovą savitarnos svetainėje.

4. 2. OPAY įsipareigoja savitarnos svetainės pagalba atsiųstus pranešimus, pranešimus apie Kliento Operacijas, sudarytas sutartis ir kitas paslaugas, jei ryšio seanso pradžioje buvo nurodytas teisingas Kliento atstovo atpažinimo numeris ir slaptažodis, laikyti Kliento pasirašytais, patvirtintais ir pateiktais OPAY.

4. 3. Klientas įsipareigoja laikyti, kad Klientas tinkamai atpažintas, pripažinti ir laikyti pasirašytais ir patvirtintais savitarnos svetainės pagalba OPAY atsiųstus pranešimus, pranešimus (nurodymus) ir dokumentus, jei ryšio seanso pradžioje buvo nurodytas teisingas Kliento atstovo atpažinimo numeris ir slaptažodis.

4. 4. Kliento atstovo atpažinimo numeris ir slaptažodis yra slapta informacija, todėl Klientas (įskaitant jo atstovus) įsipareigoja saugoti Kliento atstovo atpažinimo numerį ir slaptažodį, nesudaryti sąlygų juos sužinoti tretiesiems asmenims, nedelsdamas informuoti OPAY sužinojus ar įtarus, kad tretieji asmenys sužinojo Kliento atstovo atpažinimo numerį ir/ar slaptažodį.

4. 5. Klientas raštiškai privalo nedelsdamas informuoti OPAY apie pasikeitusius savo atstovus ar jų duomenis.

5. SKAITMENINIS PARAŠAS, DUOMENŲ PERDAVIMAS

5. 1. Vykdant Sutartį visi Šalių viena kitai siunčiami duomenys, jų pateikimo tvarka bei sąlygos turi atitikti Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nurodytas sąlygas. Siunčiami duomenys turi būti patvirtinti siunčiančios Šalies Skaitmeniniu parašu.

5. 2. Duomenis gavusi Šalis kitos Šalies Skaitmeninio parašo tikrumą patikrina:

5. 2. 1. Viešuoju raktu nurodytu Sutarties priede Nr. 1, jei Skaitmeninis parašas suformuojamas iš Šalies perduodamų duomenų ir Šalies Privataus rakto;

5. 2. 2. Pasirašymo slaptažodžiu nurodytu Sutarties priede Nr. 1, jei Skaitmeninis parašas suformuojamas iš Šalies perduodamų duomenų ir Pasirašymo slaptažodžio.

5. 3. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja užtikrinti, kad Šalių Privatūs raktai, Pasirašymo slaptažodžiai netaptų žinomi tretiesiems asmenims. Iškilus grėsmei, kad Šalies Privatų raktą, Pasirašymo slaptažodį galėjo sužinoti arba jis tapo žinomas tretiesiems asmenims, Šalis įsipareigoja nedelsiant el. paštu apie tai informuoti kitą Šalį ir, kol nebus sudarytas atitinkamas Šalių susitarimas, nutraukti duomenų siuntimą. Šalis, pažeidusi šiame punkte numatytus įsipareigojimus, atsako už visas dėl to kylančias pasekmes.

5. 4. Kiekviena Šalis ištisą parą privalo užtikrinti savo informacinės sistemos kanalo tarp Šalių saugumą. Kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad jos informacinė sistema vykdant šią Sutartį dirbtų taip, kad nebūtų pakenkta kitos Šalies informacinei sistemai ir/ar nebūtų padaryta kitokia žala kitai Šaliai.

5. 5. Kiekviena Šalis privalo nedelsiant pranešti kitai Šaliai apie visas aplinkybes, kurios pakenkė arba gali pakenkti Šalies informacinėms sistemoms ir/ar Sutarties vykdymui, taip pat pateikti kitą informaciją, kuri reikalinga tinkamam Sutarties vykdymui, išskyrus atvejus, kai tokia informacija negali būti pateikiama pagal teisės aktus.

6. MOKESČIAI IR KITI MOKĖJIMAI

6. 1. Klientas įsipareigoja laiku ir tinkamai mokėti visus Sutartyje numatytus mokesčius.

6. 2. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Sutartyje numatytus mokesčius ir kitas pagal Sutartį OPAY priklausančias lėšas OPAY išskaičiuoja prieš pervesdamas Klientui Operacijų lėšas į Sąskaitą iš pervedamos sumos, t. y. mažina Klientui pervedamą lėšų sumą už Operacijas.

6. 3. Šalys aiškiai susitaria, kad Sutarties Specialiosios dalies 6.1-6.7 punkte numatyti mokesčiai gali būti keičiami tik Šalių rašytiniu susitarimu, išskyrus 3.3.5 punkte numatytą išimtį, o kitus mokesčius OPAY gali vienašališkai keisti Bendrosios dalies 14.3 punkte nustatyta tvarka.

6. 4. Tuo atveju, jei nepakanka Kliento Operacijų lėšų išskaičiuoti Sutartyje numatytus mokesčius ar kitas pagal Sutartį OPAY priklausančias lėšas, OPAY paruošia ir išsiunčia Klientui Sutartyje nurodytu adresu sąskaitą – faktūrą, kurią Klientas įsipareigoja apmokėti per 5 dienas nuo jos gavimo dienos.

7. UŽSTATAS

7. 1. Užstato rūšis numatoma Sutarties Specialioje dalyje, galimos Užstato rūšys:

7. 1. 1. Kintanti suma – pinigų suma skaičiuojama nuo kiekvienos Operacijos sumos, Sutarties Specialioje dalyje numatytomis sąlygomis. Šalys aiškiai susitaria, kad šiame punkte numatytą Užstatą OPAY išskaičiuoja prieš pervesdamas Klientui Operacijų lėšas į Sąskaitą iš pervedamos sumos, t. y. mažina Klientui pervedamą lėšų sumą už Operacijas.

7. 1. 2. Fiksuota suma − Sutarties Specialioje dalyje numatyta pinigų suma. Klientas per 5 dienas privalo sumokėti ir visą Sutarties galiojimo laiką bei Sutarties Specialioje dalyje numatytą dienų skaičių po jos pasibaigimo privalo nuolat būti sumokėjęs OPAY Sutarties Specialioje dalyje numatytą pinigų sumą. Tuo atveju, jei OPAY panaudoja 7.3.2 punkte numatytais tikslais, visą / dalį Užstato arba Užstato suma keičiama 7.3.3 punkto pagrindu, Klientas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 dienas nuo OPAY pranešimo dienos, privalo sumokėti trūkstamą Užstato sumą.

7. 2. Pasibaigus Sutarčiai, Užstatas grąžinamas Klientui per protingą terminą praėjus Sutarties Specialioje dalyje numatytam dienų skaičiui.

7. 3. Šalys aiškiai susitaria, kad:

7. 3. 1. nuo Užstato sumokėjimo momento, Užstatas yra laikomas įkeistu OPAY naudai, siekiant užtikrinti Kliento įsipareigojimų OPAY pagal šią Sutartį tinkamą vykdymą;

7. 3. 2. OPAY turi teisę panaudoti Užstato sumą savo nuožiūra padengiant bet kokius pradelstus mokėjimus ar OPAY pagal šią Sutartį patirtiems nuostoliams atlyginti;

7. 3. 3. OPAY turi teisę padidinti arba sumažinti Užstato sumą, keisti kitas Sutarties Specialioje dalyje numatytas Užstato sąlygas, atsižvelgdama į pasikeitusias Mokėjimo paslaugų naudojimo apimtis, jų pobūdį: Operacijų sumas, skaičių, vidutinę Operacijos sumą, anuliuotų Operacijų skaičių ir kitas aplinkybes. OPAY gali atlikti pirmiau minėtus pakeitimus ne daugiau kaip 1 kartą per 3 mėnesius apie tai pranešdamas Klientui ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki jų įsigaliojimo dienos.

7. 4. OPAY nemoka Klientui jokių palūkanų, kompensacijų ar kitokių mokėjimų už Užstatą.

8. KLAIDOS

8. 1. Klientas, pastebėjęs, kad jam nepriklausančios lėšos buvo apskaitytos OPAY informacinėje sistemoje ar OPAY pervestos į jo Sąskaitą, privalo nedelsdamas apie tai el. paštu pranešti OPAY.

8. 2. Klientas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiomis klaidingai apskaitytomis ar pervestomis lėšomis ir įsipareigoja ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pareikalavimo grąžinti į OPAY nurodytą sąskaitą atitinkamą lėšų sumą, jeigu nepakanka Kliento Operacijų lėšų išskaičiuoti klaidingai pervestas sumas.

9. OPERACIJŲ ANULIAVIMAS

9. 1. Pirkimo išsimokėtinai atveju, OPAY netarpininkauja Klientui, pageidaujančiam anuliuoti Operaciją ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas pinigines lėšas.

9. 2. Kitų Mokėjimo paslaugų atvejais, OPAY įsipareigoja tarpininkauti Klientui, pageidaujančiam anuliuoti Operaciją ir grąžinti Pirkėjui jo sumokėtas pinigines lėšas tik tuo atveju, jeigu pakanka Kliento Operacijų lėšų išskaičiuoti grąžinamą Pirkėjui sumą, t.y. OPAY, grąžinamą Pirkėjui sumą, išskaičiuoja prieš pervesdamas Klientui Operacijų lėšas į Sąskaitą iš pervedamos sumos. Tokiu atveju Klientas turi anuliuoti Operaciją savitarnos svetainės pagalba ar pateikti OPAY rašytinį prašymą, nurodydamas Operacijos duomenis, anuliavimo priežastį ir Pirkėjo sąskaitos, į kurią grąžinamos lėšos, numerį (Pirkėjo sąskaitos numerio pateikti nebereikia, jei lėšos grąžinamos į tą pačią sąskaitą iš kurios jos buvo gautos). OPAY negrąžina lėšų Pirkėjui grynaisiais pinigais.

9. 3. Klientas įsipareigoja mokėti OPAY už kiekvieną anuliuotą Operaciją Sutartyje numatytus mokesčius. OPAY nėra atsakingas už Pirkėjui trečiųjų šalių taikomus mokesčius grąžinant jam lėšas. Anuliuojant Operaciją Kliento mokami / sumokėti OPAY mokesčiai už kiekvieną Operaciją nėra grąžinami.

9. 4. Mokėjimo kortele atveju, Klientas įsipareigoja mokėti OPAY Bendrosios dalies 6 skyriuje nustatyta tvarka Pirkėjo mokėjimo įstaigos ir / ar Partnerio reikalavimu (įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimu anuliuoti Operaciją dėl neteisėtos Operacijos atlikimo, nepristatytos ar nesuteiktos Pirkėjui Prekės, nekokybiškos Prekės) anuliuotos Operacijos sumą ir Sutarties Specialioje dalyje numatytą lėšų grąžinimo mokestį, ir atlyginti tiesioginius OPAY nuostolius, susijusius su Operacijos anuliavimu, kiek jų nepadengia Sutarties Specialioje dalyje numatytas lėšų grąžinimo mokestis.

10. GINČAI, PRETENZIJOS

10. 1. OPAY nėra atsakingas už Prekes (pvz., Prekių kokybę, pristatymą ir pan.), Parduotuvės funkcionavimą, turinį ir joje pateiktą informaciją, taip pat Klientų ir Pirkėjų tarpusavio ginčus ir jų nenagrinėja ir netarpininkauja juos sprendžiant.

10. 2. Kliento pateiktą pretenziją OPAY išnagrinėja ir apie priimtą sprendimą informuoja Klientą per 30 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jei OPAY per šį terminą negali Klientui pateikti atsakymo į pretenziją, informuoja Klientą apie priežastis ir nurodo, kada Klientui bus pateiktas atsakymas.

10. 3. Klientas pateikdamas pretenziją turi nurodyti aplinkybes ir dokumentus, kuriais remiantis pateikiama pretenzija. Teikiant pretenziją dėl Operacijų, turi būti pateikti Operacijas pagrindžiantys ir/ar kiti OPAY ir/ar Partnerio prašomi dokumentai.

10. 4. Jei Klientas siekia ginčyti Partnerio veiksmus / neveikimą ar kitas nuo Partnerio priklausančias Mokėjimo paslaugų sąlygas ir OPAY sutinka tarpininkauti, Klientas įsipareigoja atlyginti visas OPAY tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su šiuo procesu.

10. 5. Ginčai tarp OPAY ir Kliento sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Vilniaus mieste įstatymų nustatyta tvarka.

11. KONFIDENCIALUMAS

11. 1. Konfidencialia informacija laikoma Sutartis ir visa su jos sudarymu ir sąlygų vykdymu susijusi korespondencija, informacija apie Operacijas, mokėjimus į Sąskaitą, saugumo reikalavimai, techniniai duomenys, taip pat bet kokia kita viešai neskelbiama informacija, technologijų žinios, komercinės paslaptys, susijusios su Šalių veikla, tačiau bet kuri Šalis turi teisę viešai skelbti informaciją apie Sutarties sudarymo faktą, nenurodydama Sutarties sąlygų. Konfidencialumo įsipareigojimas yra neterminuotas ir lieka galioti 10 metų Sutarčiai pasibaigus.

11. 2. Šalys turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją (įskaitant ir asmens duomenis) tik su išankstiniu atskiru rašytiniu kitos Šalies sutikimu, išskyrus šiuos ir kitus teisės aktuose numatytus atvejus:

11. 2. 1. Šalies priežiūrą atliekančioms institucijoms, auditoriams, Šalį atstovaujantiems advokatams;

11. 2. 2. retiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazės kūrimu, administravimu ar naudojimu, su tikslu administruoti ir/ar išieškoti skolas iš Kliento ar OPAY;

11. 2. 3. asmenims, tiesiogiai susijusiems su Mokėjimo paslaugų teikimu (pvz., Partneriams, Tarptautinėms kortelių organizacijoms ir pan.), informaciją apie Operacijas apdorojančioms įmonėms; spausdinimo ir/ar pašto paslaugų teikėjams, jei informacijos pateikimas pastariesiems yra susijęs su pranešimų spausdinimu ir/ar siuntimu, pan., su tikslu, kad būtų tinkamai vykdoma Sutartis ir/ar saugomos bei ginamos pažeistos OPAY ir/ar Kliento teisės ir teisėti interesai.

11. 3. Šalys turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją Sutartyje numatytais atvejais tik užtikrinę, kad tretysis asmuo užtikrins atskleidžiamos informacijos konfidencialumą, slaptumą bei jos neatskleis trečiajai šaliai be Šalių sutikimo.

12. ASMENS DUOMENYS

12. 1. Šalys supranta, kad sudarant ir vykdant Sutartį, yra tvarkomi jų asmens duomenys Šalys, vykdydamos Sutartį, gautus įvairius asmens duomenis tvarko pagal teisės aktuose numatytus reikalavimus ir užtikrina gautų asmens duomenų apsaugą savo lėšomis ir priemonėmis. Dėl asmens duomenų tvarkymo Šalys nepasirašo atskiros sutarties, o tarpusavio įsipareigojimus, įskaitant dėl asmens duomenų perdavimo formos ir sąlygų, nustato ši Sutartis.

12 .2. Šalys, vykdydamos Sutartį, ir tvarkydamos viena iš kitos gaunamus asmens duomenis įsipareigoja:

12. 2. 1. laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų;

12. 2. 2. bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad kita Šalis galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;

12. 2. 3. užtikrinti galimybes duomenų subjektams naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą, įskaitant, bet neapsiribojant atsakymų pateikimą į gautas duomenų subjekto užklausas, prašymus ar skundus;

12. 2. 4. raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su kitos Šalies perduotais asmens duomenimis, nurodant pažeidimo pobūdį, mastą, priemones, kurių imtasi, ar rekomenduojama imtis, kad būtų sumažintos pažeidimo neigiamos pasekmės.

12. 3. Klientas įsipareigoja:

12. 3. 1. visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėjų darbuotojus ir kitus atstovus), kuriuos Klientas pasitelkia Sutarčiai vykdyti ir kurie naudosis pagal šią Sutartį perkamomis paslaugomis, tinkamai informuoti apie tai, kad jų asmens duomenys gali būti perduoti OPAY ir gali būti OPAY tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais. Fiziniai asmenys turi būti informuojami iki jų pasitelkimo Sutarties vykdymui arba iki jų duomenų perdavimo OPAY momento. Klientas įsipareigoja informuoti šiuos fizinius asmenis apie OPAY, kaip naują duomenų valdytoją, ir jo atliekamą duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 straipsnio reikalavimus, pateikdama informaciją pagal Bendrosios dalies 12.3.1 punkto nuostatas;

12. 3. 2. OPAY pareikalavus, pateikti Bendrosios dalies 12.3.1 punkte nurodytos informacijos pateikimo duomenų subjektui įrodymus;

12. 3. 3. neperduoti OPAY jokių asmenų, kurie nebuvo informuoti apie OPAY atliekamą jų asmens duomenų tvarkymą, asmens duomenų;

12. 3. 4. užtikrinti, kad Bendrosios dalies 12.3.3 punkte nurodyto draudimo laikytųsi visi Kliento pasitelkiami asmenys;

12. 3. 5. tinkamai reaguoti į OPAY pranešimus apie OPAY darbuotojų ir kitų atstovų asmens duomenų, perduodamų Klientui Sutarties vykdymo tikslais, ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą. Tuo tikslu Klientas įsipareigoja:

12. 3. 5. 1. priimti OPAY pranešimus ir patvirtinti OPAY apie jų gavimą;

12. 3. 5. 2. organizuoti pranešimuose nurodomų duomenų ištaisymo ar kitų operacijų įvykdymą ir informuoti OPAY apie jų įvykdymą;

12. 3. 5. 3. informuoti OPAY apie poreikį patikslinti, ištaisyti, ištrinti savo darbuotojų ir kitų atstovų asmens duomenis ar apriboti tokių duomenų tvarkymą.

12. 3. 5. 4. OPAY gauti asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais ir teisiniais pagrindais:

12. 3. 5. 5. siekiant sudaryti ir vykdyti Sutartį. Reglamento 6 str. 1 d. b) p.

12. 3. 5. 6. siekiant vykdyti, jei taikoma, OPAY numatytas teisines prievoles. Reglamento 6 str. 1 d. c) p.

12. 3. 6. prireikus, įgyvendinant OPAY teisėtus interesus pareikšti, apginti arba vykdyti iš Sutarties kylančius teisinius reikalavimus. Reglamento 6 str. 1 d. d) p.

12. 3. 7. Kliento pasitelktų fizinių asmenų duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas teisėtais OPAY interesais užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą. Reglamento 6 str. 1 d. f) p.

12. 4. OPAY gali būti tvarkomi šie Kliento vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Klientui, ar Kliento pasitelktų kitų asmenų asmens duomenys: vardas, pavardė; kontaktiniai duomenys (tel. nr., el. paštas, darbovietės adresas); užimamos pareigos; įgaliojimų (atstovavimo) duomenys (įskaitant atstovų asmens kodus, adresus); Šalių vardu ar interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo kontekste (dokumentų pasirašymas, užsakymų tvirtinimas, ir pan.); jei Klientas yra fizinis asmuo – jo asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, Kliento unikalus numeris OPAY informacinėse sistemose, veiklos vykdymo adresas, veiklai naudojamas telefonas, el. pašto adresas.

12. 5. OPAY tvarkomus asmens duomenis gali gauti:

12. 5. 1. OPAY darbuotojai, atsakingi už Sutarties vykdymą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys dokumentų valdymo, buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros funkcijas;

12. 5. 2. OPAY naudojamų informacinių sistemų tiekėjai ir prižiūrėtojai;

12. 5. 3. mokesčių inspekcija ir kiti subjektai, kai toks duomenų perdavimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus;

12. 5. 4. OPAY pasitelkiami duomenų tvarkytojai ir kiti subjektai, susiję su Sutarties vykdymu;

12. 5. 5. Subjektai, pasitelkti iš Sutarties nuostatų kylančių teisių įgyvendinimui (išieškojimo, teisines paslaugas teikiantys subjektai, konsultantai, teismai ir pan.).

12. 6. OPAY yra perduotų asmens duomenų valdytojas. Su OPAY duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti el. paštu privacy@opay.eu.

12. 7. Asmens duomenis OPAY tvarko tiek, kiek reikia Šalių įsipareigojimams pagal Sutartį vykdyti. Pasibaigus Sutarčiai duomenys tvarkomi ir saugomi, jei taikoma, teisės aktų nustatytą laikotarpį arba tiek, kiek reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti.

12. 8. Duomenų subjektai turi teisę prašyti, kad OPAY leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis, juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, kai taikoma, sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pareikšti nesutikimą, kai duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu. Dėl šių teisių įgyvendinimo duomenų subjektai gali kreiptis į el. paštu info@opay.eu.

12. 9. Duomenų subjektai taip pat turi teisę, neapribojant galimybių imtis kitų administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu mano, kad su jais susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant Reglamentą.

13. ATSAKOMYBĖ

13. 1. Šalys įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti kitai Sutarties Šaliai. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti tiesioginius nuostolius (išskyrus Sutartyje numatytus atvejus) kitai Šaliai, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Šalys susitaria, kad tiesioginiais nuostoliais laikoma įskaitant, bet neapsiribojant baudos, delspinigiai ir kiti mokėjimai, kuriuos Šalis dėl kitos Šalies kaltės sumokėjo Partneriams, Tarptautinių kortelių organizacijoms.

13. 2. Šalys neturi pareigos atlyginti nuostolių, jeigu šie atsirado dėl ryšių linijų ar elektros tiekimo sutrikimų, atliekamų profilaktikos darbų Šalies informacinėse sistemose, apie kuriuos Sutartyje numatyta tvarka Šalis informavo kitą Šalį.

13. 3. Šalis atlygina nuostolius pagal kitos Šalies raštišką pagrįstą ir motyvuotą reikalavimą, kuris turi būti pateiktas per 30 dienų nuo nuostolių paaiškėjimo dienos. Šalys kartu su reikalavimu atlyginti nuostolius privalo pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius Šalių reikalavimo teisę į nuostolių atlyginimą ir jų dydį.

13. 4. Jeigu OPAY neįvykdo ar netinkamai įvykdo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, jis privalo atlyginti Klientui tiesioginius nuostolius, tik jei jie atsirado dėl OPAY kaltės. OPAY atsakomybė pagal Sutartį jos galiojimo terminui visais atvejais yra ne didesnė nei visa per paskutinius 12 mėnesių iki pažeidimo padarymo Kliento OPAY sumokėta pagal Sutartį mokesčių suma.

13. 5. OPAY, įskaitant, bet neapsiribojant, neatlygina Klientui nuostolių ar jų padidėjimo, jei:

13. 5. 1. Klientas pateikė OPAY melagingą, neteisingą ar netikslią informaciją ir tai turėjo įtakos nuostoliams atsirasti ar padidėti;

13. 5. 2. nuostoliai atsirado ar padidėjo dėl Kliento ir jo darbuotojų kaltės;

13. 5. 3. jie atsirado tuo metu, kai OPAY Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka buvo visiškai ar dalinai sustabdęs savo prievolių Klientui vykdymą;

13. 5. 4. OPAY Sutartimi prisiimtos prievolės, kurių nevykdymas yra Kliento nuostolių atsiradimo priežastimi, nebuvo vykdomos ar nebuvo tinkamai vykdomos dėl Partnerių ar dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo;

13. 5. 5. jie atsirado dėl valiutos kurso pasikeitimo.

13. 6. Šalys neterminuotai apsaugo kitą Šalį nuo visų trečiosios šalies pretenzijų dėl jos patentų, autorinių ar kitų intelektinės ar pramoninės nuosavybės teisių pažeidimo, susijusių su Sutartimi, jeigu pretenzijos ar pažeidimai atsirado dėl Šalies veiksmų ar neveikimo.

13. 7. Esant svarbioms priežastims OPAY, siekdamas išvengti galimų savo ir/ar Kliento nuostolių, turi teisę vykdyti informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbus nedelsiant bet kuriuo paros metu. Šiuo atveju OPAY neturi pareigos informuoti Kliento iš anksto apie atliekamus darbus, o informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbus atlikti per kiek įmanoma trumpesnį laiką. OPAY informacinės sistemos trūkumų šalinimo metu gali būti sustabdomas visų OPAY įsipareigojimų, kurie vykdomi informacinės sistemos pagalba, vykdymas. OPAY nėra atsakingas už Kliento nuostolius, kurie atsirado dėl OPAY įsipareigojimų sustabdymo ar OPAY informacinės sistemos trūkumų šalinimo darbų.

13. 8. Klientas atlygina OPAY ir/ar Partneriui visas išlaidas, susijusias su atskirų Kliento Operacijų ar Parduotuvės veiklos patikrinimu, jei tokie patikrinimai atliekami Tarptautinės kortelių organizacijų prašymu.

14. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

14. 1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo ir galioja neterminuotai.

14. 2. Pasibaigus Sutarčiai, Sutarties nuostatos, susijusios su Mokėjimo mobiliąja pinigine ir Mokėjimo kortele Operacijomis, įskaitant, bet neapsiribojant pervestų Klientui lėšų grąžinimu OPAY ir/ar Pirkėjui, Sutarties Specialioje dalyje numatytų lėšų grąžinimo mokesčių mokėjimu, galioja 180 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos.

14. 3. Šalys aiškiai susitaria, kad Sutarties Bendrąją dalį, Techninę specifikaciją, Sutarties priedus OPAY gali vienašališkai keisti, jei apie tokį pakeitimą ne vėliau kaip prieš 60 dienų elektroniniu paštu informavo Klientą. Jei per 30 dienų nuo gavimo Klientas nepateikia rašytinio nesutikimo dėl Bendrosios dalies, Techninės specifikacijos, Sutarties priedų sąlygų pakeitimo ir toliau perduoda Operacijų duomenis OPAY ir/ar suteikia galimybę Pirkėjams už Prekes atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis, laikoma, kad Šalys sutarė dėl Bendrosios dalies, Techninės specifikacijos, Sutarties priedų pakeitimo, ir Klientas vėliau neturi teisės pareikšti OPAY savo nesutikimo ir pretenzijų dėl tokių pakeitimų.

14. 4. Specialiosios dalies 5.1 punkte įtvirtintos nuostatos ir Kliento rekvizitai gali būti keičiami vienašaliu Kliento rašytiniu pranešimu OPAY. Šiuo atveju Sutartis bus laikoma pakeista nuo dienos, kurią OPAY pateikė rašytinį sutikimą dėl duomenų pakeitimo.

14. 5. Sutartis gali būti keičiama, papildoma tik raštišku šalių susitarimu arba Sutartyje nurodytais būdais.

14. 6. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu arba vienos iš Šalių iniciatyva apie Sutarties nutraukimą raštu įspėjus kitą Šalį prieš 30 dienų iki Sutarties nutraukimo dienos.

14. 7. OPAY turi teisę vienašališkai sustabdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą arba nutraukti Sutartį be išankstinio įspėjimo, jeigu (toliau nurodyti atvejai, įskaitant, bet neapsiribojant visais atvejais laikomi esminiu Sutarties pažeidimu):

14. 7. 1. Klientas pateikė ar teikia OPAY ir/ar Partneriams neteisingą informaciją arba iš viso atsisako pateikti OPAY ir/ar Partneriams reikiamą informaciją;

14. 7. 2. Klientas netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus ir/ar dalyvauja veikloje, kuri, OPAY ir/arba Partnerių ir/arba Tarptautinių kortelių organizacijų manymu, gali pakenkti OPAY ir/arba Partnerių ir/arba Tarptautinių kortelių organizacijų reputacijai, įvaizdžiui ar prekės ženklui;

14. 7. 3. dėl Kliento veiksmų ar neveikimo yra pažeidžiami ar kyla pagrįstas įtarimas, kad bus pažeisti Pirkėjų pagrįsti interesai;

14. 7. 4. Kliento veikla, už kurią galima atsiskaityti Mokėjimo paslaugomis, yra draudžiama Partnerių, Tarptautinių kortelių organizacijų;

14. 7. 5. Klientui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla ar Klientas nutraukia mažmeninės prekybos veiklą;

14. 7. 6. Kliento atžvilgiu pradedamas ikiteisminis tyrimas ir/ar Klientas apkaltinamas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymu įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu;

14. 7. 7. to reikalauja Partneris ir/arba Tarptautinė kortelių organizacija.

14. 8. OPAY turi teisę vienašališkai sustabdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą arba nutraukti Sutartį įspėjus Klientą prieš 1 dieną, jeigu Partneris nutraukia ar sustabdo bendradarbiavimą su OPAY, ar atsisako teikti paslaugas Klientui.

14. 9. Abi Šalys ne vėliau kaip iki Sutarties nutraukimo dienos privalo atsiskaityti tarpusavyje ir įvykdyti visus kitus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

14. 10. Nutraukus Sutartį, Klientas nedelsiant privalo pašalinti visą informaciją susijusią su Mokėjimo paslaugomis Parduotuvėje.

15. ŠALIŲ BENDRAVIMAS

15. 1. Visi Šalių pranešimai turi būti rašytiniai, siunčiami registruotu paštu ar skenuoti el. paštu Specialioje dalyje nurodytais kontaktais ar kitais Sutartyje nustatytais būdais. Rašytinės formos dokumentais laikomi ir dokumentai, siunčiami telekomunikacijų ar elektroninio ryšio priemonėmis (faksu, internetu ir kt.). Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis.

15. 2. Pranešimas laikomas gautu i) jo gavimo dieną, jei pranešimas perduotas žodžiu (taip pat telefonu) ar įteiktas tiesiogiai, ii) artimiausią darbo dieną po jo išsiuntimo dienos, jei pranešimas išsiųstas elektroniniu paštu, OPAY savitarnos svetainės pagalba ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis, iii) praėjus 5 dienoms (siunčiant už Lietuvos Respublikos ribų – 14 dienų) po jo išsiuntimo dienos paštu.

15. 3. Klientas patvirtina, kad jis yra tinkamai informuotas ir prisiima galimą konfidencialios informacijos atskleidimo riziką tretiesiems asmenims, kuri gali atsirasti pagal Sutartį siunčiant pranešimus ar bet kokią kitą informaciją el. paštu.

16. KITOS SĄLYGOS

16. 1. Atsižvelgiant į šios Sutarties pasirašymo dieną galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius pridėtinės vertės mokestį (PVM), pagal šią Sutartį teikiamos paslaugos nėra PVM objektas, tačiau ateityje pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems PVM ir dėl to pagal šią Sutartį teikiamoms paslaugoms tapus šio mokesčio objektu, yra laikoma, kad kainos, pateiktos Sutartyje yra nurodytos be PVM.

16. 2. Jei Techninėje specifikacijoje ir Bendroje dalyje / Specialiojoje dalyje yra neatitinkančių ar prieštaraujančių nuostatų, taikomos Bendrosios dalies ar Specialiosios dalies nuostatos. Jei Bendroje dalyje ir Specialiojoje dalyje yra neatitinkančių ar prieštaraujančių nuostatų, taikomos Specialiosios dalies nuostatos.

16. 3. Visos nuosavybės, autorinės teisės, prekių ir paslaugų ženklai, patentai ir visos kitos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Mokėjimo paslaugomis, priklauso OPAY ir/ar Partneriams.

16. 4. Šalys privalo nedelsdamos pateikti viena kitai informaciją apie bet kokias aplinkybes, kurios gali būti svarbios vykdant Sutartį. OPAY pareikalavimu Klientas privalo pateikti šias aplinkybes liudijančius dokumentus, nesvarbu, kad ši informacija perduota viešiesiems registrams, taip pat dokumentus, liudijančius: apie Kliento ar Kliento atstovo parašo pavyzdžio pakeitimą, Kliento bankroto, restruktūrizavimo bylos inicijavimą ir iškėlimą, Kliento likvidavimą, reorganizavimą, pertvarkymą ir pan.

16. 5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą teisinę galią. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

16. 6. Sutartis / pranešimai / kiti dokumentai, Kliento pageidavimu ir OPAY sutikimu, gali būti sudaromi anglų ar kitomis kalbomis. OPAY turi teisę reikalauti, kad Klientas atlygintų vertimo išlaidas į užsienio kalbą. Jei Sutarties / pranešimo / kito dokumento lietuviškas tekstas ir tekstas užsienio kalba nesutampa, bus vadovaujamasi lietuvišku tekstu.